Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
székhelye: 8200 Veszprém Haszkovó u. 23
postai címe: 8200 Veszprém Haszkovó u. 23
telefon- és telefaxszáma: +36 88 402-554,
elektronikus levélcíme: veszpremibobita.ovoda@gmail.com
honlapja: www.bobitakorzetiovoda.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 8200 Veszprém Haszkovó u. 23

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

 • Óvodaigazgató
 • Óvodaigazgató helyettes (2 fő)
 • Tagóvodaigazgató (1 fő )

Szervezeti egységei:

 • Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
 • Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája

Az egyes szervezeti egységek feladata:

 • Óvodai nevelés, ellátás
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nkt. 4.§ (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott csoportokból ellátja az integráltan nevelhető autista és az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket.
 • Étkeztetés

 

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Sándor Edit óvodaigazgató +36 88 402-554 , +36 20 536-3572 veszpremibobita.ovoda@gmail.com

Károlyfi Mariann óvodaigazgató helyettes +36 88 402-554 veszpremibobita.ovoda@gmail.com

Csizmazia Szilvia óvodaigazgató helyettes +36 88 402-554 veszpremibobita.ovoda@gmail.com

Czukelter Ildikó tagóvodaigazgató +36 88 325-356 veszpremiharsfa.tagovoda@gmail.com

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Molnár Ágnes Éva óvodatitkár

+36 88 325-356 veszpremiharsfa.tagovoda@gmail.com

+36 88 402-554 veszpremibobita.ovoda@gmail.com

ügyfélfogadás: 8.00-16.00

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Szemünk-Fénye Alapítvány ( 8200 Veszprém,Jutasi út.9. )

Vidám Bóbiták Alapítvány ( 8200 Veszprém,Haszkovó u.23.)

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: Veszprém

Postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Telefon- és faxszáma: +36 88 549-210, illetve +36 88 401-104

Elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu

Honlapja: www.veszprem.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu

Telefon- és faxszáma: +36 88 549-210, illetve +36 88 401-104

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ _2017_januar_2023_11_17

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az óvodai étkeztetés díját a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal  működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.
Óvodapedagógusok, és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők adatait tartalmazza.Valamint
az óvodával jogviszonyban álló gyermekek adatait . Időtartama a jogviszony időtartamával megegyező.
A hozzáférés módja Az intézményi Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

 • közalkalmazottak,
 • munkaviszonyban állók

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását.
Az intézményi végponthoz bejelentkezve intézményi felhasználók érik el a rendszer menüpontjait a saját jogosultságaiknak megfelelően, amelyek a végpontnak adott jogosultságok, vagy azok egy része lehetnek.

POLISZ SYSTEM és KÖZKONYHA programok

Az intézményben étkezők nevét , térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat , konyha nyersanyag, kiszabat, norma költségeit, havi zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő, ellenőrző listákat tartalmaz.

Hozzáférés módja:
Intézménynek kiosztott felhasználói névvel és jelszóval történik.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Különös közzétételi lista,álláspályázatok.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az álláspályázat tartalmazza:

A pályázatot hirdető intézmény nevét,adatait .
A meghirdetett jogviszony időtartamát ,foglalkoztatás jellegét,
A munkakörbe tartozó ,illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat.
Az illetmény és juttatás adatait.
A Pályázat feltételeit
A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások listáját.
A munkakör betölthetőségének időpontját.
A pályázat benyújtásának határidejét , módját.
Valamint a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat eredménye pozitív elbírálás esetén megfelelt .
Elutasítás oka lehet : a jelentkező nem felel meg a pályázati feltételeknek,vagy  az álláshely betöltésre került.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

20230220_28_belso_ellenorzes_2023_11_24

kulso_ellenorzes_2022_2023_11_29

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR-STAT

A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.

Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat.

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

KIR – STAT alapján-rövidített statisztika

 

statisztikai_osszesito_2023_10_12

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

kulonos_kozzeteteli_2023_11_21

 

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

ezek a dokumentumok az önkormányzat – költségvetés menüpontjában találhatóak meg (http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes ) .

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Engedélyezett létszám: 70 fő    (2023. év)

Személyi juttatások bruttó összege: 301.501.000.- Ft (törvény szerinti illetmény)

 • béren kívüli juttatások formája: Széchenyi Pihenő Kártya (11.000.- Ft /fő/hó)
 • közlekedési költségtérítés (törvény által meghatározott formában és módon)
 • bankszámla költségtérítés (2.000.- Ft/fő/év)

A 25, 30, illetve 40 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár:

 • 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi
 • 30 év esetén 3 havi
 • 40 év esetén 5 havi alapilletménynek megfelelő összeg illeti meg a közalkalmazottat.

 

 

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

4_szerződés-nyilvántartás_2023_11_13

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Scroll to Top