Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, és egyéb elérhetőségei
hivatalos neve: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
székhelye: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.
postai címe: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 402-530, +36 88 402-240
elektronikus levélcíme: intezmeny@veszpremcssk.hu
honlapja: veszpremcssk.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hétfő:           7.30 – 16.00-ig
Kedd:            7.30 – 16.00-ig
Csütörtök:    7.30 – 16.00-ig
Péntek:         7.30 – 13.30-ig
Szerda:         Ügyfélfogadás szünetel (Ügyelet)

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Az-intézmény-szervezeti-és-működési-szabályzata

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.

intézményvezető: Horváthné Kecskés Diána 06 20 259 2103,  88-402-530, 88/402-240 intezmeny@veszpremcssk.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője: Góg Brigitta esetmenedzserek csoportvezetője, 06 20 262 6719

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Bíróné Kántor Tünde szakmai vezető, 06 20 262 3124

Iskolai-óvodai szociális munka, tanácsadók vezetője: Kalocsainé Erdélyi Veronika szakmai vezető, 06 20 500 7374

Családok Átmeneti Otthona vezetője: Koncsol Katalin szakmai vezető,  88-561-115, 06 20 255 2266

(4.) A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend:

telefon- és telefaxszáma: +36 88 402-530, +36 88 402-240
elektronikus levélcíme: intezmeny@veszpremcssk.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hétfő:           7.30 – 16.00-ig
Kedd:            7.30 – 16.00-ig
Csütörtök:    7.30 – 16.00-ig
Péntek:         7.30 – 13.30-ig
Szerda:         Ügyfélfogadás szünetel (Ügyelet)

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és az 1. pontban meghatározott adatai.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

neve: Családokért és Gyermekekért Alapítvány

székhelye: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.

telefon: +36 88 402-530

kuratóriumi elnök: Szőke Veronika

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

neve: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

székhelye: 8200 Veszprém, Mikszáth K. u. 13.

a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§

alapító határozat: VMJVÖ Közgyűlésének 225/2018. (X.25.) határozata

alapító okirat: Alapító okirat

vezetője: Horváthné Kecskés Diána intézményvezető

honlap: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – – (veszpremcssk.hu)

működési engedélye: lsd. dokumentumtár

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-100
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu, +36 88 549-100

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Családsegítés biztosítása család- és gyermekjóléti szolgálat keretében, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása család- és gyermekjóléti központ és család- és gyermekjóléti szolgálat keretében, gyermekek átmeneti gondozása családok átmeneti otthona keretében, gyermekek napközbeni ellátása  alternatív napközbeni ellátás formájában.

Alapvető jogszabályok: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

Szervezeti és Működési Szabályzat : Az-intézmény-szervezeti-és-működési-szabályzata

Adatvédelmi szabályzat:

adatkezelési tájékoztató_ Veszprémi Családsegítő és Integrált Gyermekjóléti Intézmény

Adatkezelői_nyilvántartás_Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Adatvédelmi_és_Adatbiztonsági_Szabályzat_Veszprémi Családsegítő és Gyerm…

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása valamint gyermekek alternatív napközbeni ellátása. A családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele ingyenes. A gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekek alternatív napközben ellátása térítési díj ellenében vehető igénybe. Az igénybevétel az intézményben személyesen vehető igénybe a ügyfélfogadási időben.

Az intézményi térítési díjak megtalálhatók a helyi rendelet mellékleteiben:

veszpremvaros.hu/…ads/1408kr_egyseges.pdf

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

https://www.ksh.hu/szocialis-ellatas

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma: 65 fő

Személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: lsd. költségvetés

Béren kívüli juttatások formája: Béren kívüli juttatásként Széchenyi szépkártya (VMJV által meghatározott összeghatárig) és munkába járás térítése (törvény által meghatározott formában és módon)

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Scroll to Top