Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
székhelye: 8200 Veszprém, Egry J. u. 55.
postai címe: u.a.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 425-418
elektronikus levélcíme: egryutiovoda@gmail.com
honlapja: www.egryovi.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 425-418

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti felépítés:

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető- helyettes (2fő)
 • Tagóvoda vezető
 • nevelőtestület 29 fő
 • pedagógiai munkát segítők:
 • pedagógiai asszisztens 5 fő
 • dajka 15 fő
 • óvodatitkár 1 fő
 • gazdasági ügyintéző
 • élelmezésvezető

Szervezeti egységei:

 • Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
 • Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Nárcisz Tagóvodája

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

 • óvodai nevelés, ellátás
 • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
 • a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelésű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 • étkeztetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Takács Katalin Barbara óvodaigazgató, 88/425-418, egryutiovoda@gmail.com

Horváthné László Zsuzsa óvodaigazgató- helyettes, 88/425-418, egryutiovoda@gmail.com

Lohner Mercédesz  óvodaigazgató- helyettes, 88/425-418, egryutiovoda@gmail.com

Kápliné Rőth Ágnes tagóvoda vezető, 88/421-915, narcisz13@invitel.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Foki Judit óvodatitkár, 88/425-418, egryutiovoda@gmail.com

Ügyfélfogadás: 8.00- 16.00

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

“ADD A KEZED” Alapítvány 8200 Veszprém, Egry J. u. 55.   06-88/425-418

“Gyermekekért” Alapítvány 8200 Veszprém, Csikász I. u. 13.   06-88/421-915

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: Veszprém

Postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Telefon- és faxszáma: 88/549-210, illetve 88/401-104

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ

Adatkezelési, Adatvédelmi és Informatikai Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az óvodai étkeztetés díját a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

KIR Személytörzs:

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.

KIR: érintettek: óvodával jogviszonyban álló gyerekek, alkalmazottak, pedagógiai munkát segítők.

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:

A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

KIRA: érintettek köre: alkalmazottak teljes köre

Adatok forrása: személyi okiratok

Polis System térítési díjak nyilvántartása

Az intézményben étkezők nevét, térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat, havi zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő listákat tartalmaz.

Étkezési nyilvántartás: érintettek köre: alkalmazottak, óvodások

Jogalapja: törvényi előírás

Időtartama: jogviszony végéig

Hozzáférés módja: az adatkezelési szabályzatokban meghatározottak szerint

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Álláspályázatok

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az álláspályázat tartalmazza:

 • A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait
 • A meghirdetett jogviszony időtartamát, foglalkoztatás jellegét
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat
 • Az illetmény és juttatás adatait
 • A pályázat feltételeit
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások listáját.
 • A munkakör betölthetőségének időpontját
 • A pályázat benyújtásának határidejét, módját
 • Valamint a pályázat elbírálásának határidejét
 • A pályázat eredménye pozitív elbírálás esetén megfelelt
 • Elutasítás oka lehet: a jelentkező nem felel meg a pályázati feltételeknek, vagy az álláshely betöltésre került.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása

2017. évi összefoglaló ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2017.02.02.-2017.02.22.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézménynél a belső kontroll rendszer működése a költségvetés tervezésével összefüggő feladatok vonatkozásában megfelelő. A belső kontrollkörnyezet, szabályozás kialakított, a tervezési folyamat kontrollpontjai, kontrolltevékenységei kiépítettek, a gyakorlatban jól működnek.

 

Helyszíni ellenőrzés:    2018.05.04-től – megszakítással 2018.05.25-ig 4 nap

 Ellenőrzés címe: Intézményi dologi és működési kiadások ellenőrzése a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodánál

Az ellenőrzés lebonyolítására a Kozp.5.720/2018. sz. ellenőrzési program alapján kerül sor.

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés száma: Ellenőrzés száma: P-EKO/1/2018.

Ellenőrzött szerv: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, és ellenőrzési rendszerének vizsgálata (dologi kiadások előirányzata és teljesítése, intézményi analitikus nyilvántartások, dologi kiadások dokumentumai).

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény a dologi kiadásokkal a jogszabályi előírásoknak, illetve a belső szabályozásnak megfelelően, takarékosan gazdálkodik-e?

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok és nyilvántartások szúrópróbaszerű ellenőrzése

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: korlátozottan megfelelő.

 

Ellenőrzés címe: A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodánál az SZ-EKO/1/2017; a P-EKO/1/2018; a P-EKO/2/2018; az SZ-EKO/1/2019; és az P-EKO/1/2019; számú ellenőrzési jelentések javaslataira készült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

 Ellenőrzés száma: SZ-EKO/1/2020.

Az ellenőrzésre a BEL/105/2019. sz. ellenőrzési program alapján kerül sor.

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzött szerv: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

 Az ellenőrzés tárgya: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvodánál az SZ-EKO/1/2017; a P-EKO/1/2018; a P-EKO/2/2018; az SZ-EKO/1/2019; és az P-EKO/1/2019; számú ellenőrzési jelentések javaslataira készült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda az SZ-EKO/1/2017; a P-EKO/1/2018; a P-EKO/2/2018; az SZ-EKO/1/2019; és az P-EKO/1/2019; számú ellenőrzési jelentések javaslataira készült intézkedési tervekben foglaltakat határidőben végrehajtotta-e.

 Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei: A kifogásolt szabályzatok tételes, a dokumentumok és nyilvántartások szúrópróbaszerű ellenőrzése.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük az intézményi belső kontrollrendszert, a pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési feladatokat. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elegendő volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 

Az ellenőrzés keretében 3 olyan belső ellenőrzési vizsgálat utóellenőrzése történt meg, melyeknél az intézmény intézkedési terv készítésére kötelezett volt. Az intézmény vezetője az intézkedési terveket elkészítette, a feladatok végrehajtását jelentette a belső ellenőri szervezeteknek.

A P-EKO/2/2018. sz. – az intézményi saját bevételek vizsgálatáról szóló – ellenőrzési jelentésben javasolt két intézkedés közül az egyik teljesült, a másik részben teljesült.

A P-EKO/1/2018. sz. az intézmény dologi és működési kiadásait vizsgáló ellenőrzési jelentésben javasolt két intézkedés közül mindkettő teljesült, ezért a jelentés lezárását javasoljuk.

Az SZ-EKO/1/2019.sz. a belső kontrollrendszer szabályozottságára vonatkozó ellenőrzési jelentésben javasolt 10 intézkedés közül 3 teljesült, 3 többségében teljesült, és 4 részben teljesült.

Összességében megállapítható, hogy intézkedési tervek javasolt feladatai közül 6 teljesült, 5 részben teljesült, 3 többségében teljesült, a végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzés további javaslatokat tett.

 

 

 

 

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatkezelési tájékoztató

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR-STAT

A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.

Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat- tanügy igazgatási adatok

Minden év május 31-ig kell jelenteni az adatokat- pénzügyi adatok a gazdálkodásról

Minden negyedévet követő hó 31-ig- beruházással kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

KIRSTAT statisztika

Az adatszolgáltatás Stt.(statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm.Rendelet alapján történik figyelemmel 912/2013/EU rendeletre.

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közzétételi lista

 

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Beszámoló a VeinSzol- nál található.

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Cafetéria, utazási utalvány.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec lacus laoreet, sodales mauris vitae, lacinia lorem. Mauris libero est, cursus at urna iaculis, euismod rutrum est. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec non hendrerit enim. Maecenas vestibulum ex in enim feugiat accumsan. Proin efficitur quam id ligula tempus, vitae ullamcorper tellus ultricies. Morbi non imperdiet arcu. Donec ornare nisl id dolor porttitor, eu cursus tellus ornare. In eu ullamcorper nulla. Phasellus dictum elementum elit. Curabitur eu porta magna. Etiam imperdiet eros nec tempor eleifend. Donec odio urna, ultricies lobortis libero a, ultricies aliquam nibh. Ut non quam commodo, aliquet lectus at, dictum nunc.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec lacus laoreet, sodales mauris vitae, lacinia lorem. Mauris libero est, cursus at urna iaculis, euismod rutrum est. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec non hendrerit enim. Maecenas vestibulum ex in enim feugiat accumsan. Proin efficitur quam id ligula tempus, vitae ullamcorper tellus ultricies. Morbi non imperdiet arcu. Donec ornare nisl id dolor porttitor, eu cursus tellus ornare. In eu ullamcorper nulla. Phasellus dictum elementum elit. Curabitur eu porta magna. Etiam imperdiet eros nec tempor eleifend. Donec odio urna, ultricies lobortis libero a, ultricies aliquam nibh. Ut non quam commodo, aliquet lectus at, dictum nunc.

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Scroll to Top