Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
székhelye: 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2.
postai címe: 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 409-856
elektronikus levélcíme: intezmenyvezeto@golleszveszprem.hu
A költségvetési szerv honlapjának elérhetősége: golleszveszprem.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Intézményvezető: Bognár Barbara

+36 70 615-0689, +36 88 409-856, intezmenyvezeto@golleszveszprem.hu

(3.) A közfeladatot ellátó szervhez kapcsolódóan alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Éltes Mátyás Alapítvány

székhelye: 8200 Veszprém, Völgykút u. 2.
postai címe: 8200 Veszprém, Sólyi utca 2.
Adószáma: 18915923-1-19

(4.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-100
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu, +36 88 549-100

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat:

Alapító okirat teljes

Működési engedélyek:

Működési engedélyek

Szervezeti és Működési Szabályzat:

SZMSZ 2020.

Közérdekű adatszolgáltatás szabályzata:

Közérdekű adatszolgáltatás szabályzata

Közalkalmazottak adatkezelési szabályzata:

Közalkalmazottak adatkezelési szabályzata

(2.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szakmai alaptevékenység: Fogyatékossággal élők nappali ellátása. (2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bek., A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 65/F.§ (1) bek. c.) pont)

A nyújtott szociális szolgáltatások adatai:

ellátási formája: nappali ellátás
típusa: fogyatékos személyek nappali intézménye
engedélyezett férőhelyeinek száma: 60 fő
befogadott férőhelyek száma: 60 fő

ellátás igénybevételének módja: Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az intézménybe való bekerülésről, az intézményvezető dönt. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése határozza meg. A kérelem előterjesztésekor orvosi igazolást és jövedelemnyilatkozatot kell mellékelni.
fizetendő térítési díj:

 

(3.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

(4.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

(5.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2017. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés 

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda: Ell.sz.: P-GV/1/2017.

– Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(I.11), 370/2011.(XII.31) kormányrendeleteken foglalt követelményeknek megfelelően működik.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda: Ell.sz.: P-GV/2/2017.

– Az Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.t. előírásainak megfelelően működik. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezési – végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda: Ell.sz.: Kozp.472/2017.

– Az Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. Az Intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Intézményünk a szociális törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek megfelelően működik. Az NRSZH-hoz benyújtott valamint elfogadott és a nyilvántartott adatok között eltérés megállapítására nem került sor.

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága Ell.sz.: VESZ-ÁHI/472-5/2017.

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága Ell.sz.: VESZ-ÁHI/946-5/2017.

2018. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: P-GV/1/2018.

-Az Intézménynél a tervezés megfelelően alátámasztott és dokumentált. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezési- végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek. Az Intézmény takarékosan gazdálkodik a forrásaival.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/1/2018.

-Az Intézmény rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, de azok néhány esetben pontosításra szorulnak.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda Ell.sz.: Kozp.89/2018.

-Az Intézmény 2017. évi szakmai munkájával az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. A fenntartói törvényességi ellenőrzés, valamint az Intézmény más felügyeleti szervei által végzett ellenőrzések megállapították, hogy az Intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Intézményünk a szociális törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek megfelelően működik. Az NRSZH-hoz benyújtott valamint elfogadott és a nyilvántartott adatok között eltérés megállapítására nem került sor.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ell.sz.: VEC/001/00689-5/2018.

-Az Intézmény helyszíni ellenőrzése során hiányosságok nem merültek fel.

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya Ell.sz.: VE-09/NEO/02714-1/2018.

-Az Intézmény Közegészségügyi- járványügyi ellenőrzése során hiányosságok nem merültek fel.

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága Ell.sz.: VESZ-ÁHI/398-5/2018.

-A vizsgált időszakban az Intézmény a Fejlesztő foglalkoztatási támogatást teljes körűen és jogszerűen használta fel. A finanszírozási időszak elszámolását lezártnak tekintjük.

2019. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: R/2/2019.

Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési működésének átfogó vizsgálata.

-Az intézménynél a kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, működése megfelelő. A működéséhez, gazdálkodásához szükséges szabályzatokkal rendelkezik, amelyek tartalmában megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Javasolt egyes szabályzatok módosítása, aktualizálása. Az intézményi költségvetés tervezése megfelelően alátámasztott, dokumentált, a kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a folyamatok kontrolljai jól működnek, a gazdálkodásra a takarékosság jellemző.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

-Az Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. A fenntartói törvényességi ellenőrzés, valamint az Intézmény más felügyeleti szervei által végzett ellenőrzések megállapították, hogy az Intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/1/2019.

Az intézmény belső kontrollrendszerének vizsgálata 2018.01.01-2019.09.30.

-Az intézmény vezetője kialakította és megfelelően működteti az intézmény belső kontrollrendszerét. A szabályzat kiegészítése, módosítása javasolt a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően.

Külső ellenőrzés –

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Támogatáskezelő Főosztály Ikt.sz.: SZGYF-IKT-4054/2016.

-Tájékoztatás a fejlesztő foglakoztatás 2018. évi fenntartói elszámolás vonatkozásában (adatbekérés)

Állami Számvevőszék 111/2019.

Szociális intézmények integritás felmérése 2019.

-Az elektronikus felület feltöltésre került.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály SZGYF-IKT-19014-1/2019.

Fogyatékos Személyek nappali ellátása szolgáltatás módszertani szakmai ellenőrzése.

-Az intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működik.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály SZGYF-IKT-19014-1/2019.

Fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatás módszertani szakmai ellenőrzése.

-Az intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működik.

2020. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/1/2020.

Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási rendszerének vizsgálata (beszerzések, karbantartások, felújítások tervezése, végrehajtásának dokumentumai, kötelezettségvállalások, szerződések, megrendelések, árajánlatok, teljesítésigazolások.

-Az intézménynél a beszerzési, karbantartási és felújítási folyamatok szabályozása kialakított, a szabályzatok – megállapodások megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A tevékenység ellátását, az egyes folyamatokra vonatkozó előírásokat egyrészt jogszabályok, másrészt belső szabályzatok tartalmazzák. A kontrollkörnyezet jelenlegi kialakításával, szabályozásával biztosítható a tevékenységek ellátása. A beszerzési folyamat teljes körű, nyomon követhető, felöleli adott készlet, eszköz megrendeléstől a fizikai, és pénzügyi teljesítésig történő folyamatot. Az ellenőrzés a vizsgált folyamatok szabályozottságát, a folytatott gyakorlatot megfelelőnek találta, további intézkedésre javaslatot nem tett.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/2/2020.

A P-GV/1/2017, az SZ-GV/1/2018, a SZ-GV/1/2019 számú ellenőrzési jelentések javaslataira készült intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálata.

– Az intézkedési tervekben előírt feladatok határidőre teljesültek, az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. Mindezek alapján javasoljuk a három, korábbi ellenőrzés lezárását.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: R/6/2020.

2019.évi beszámoló és mellékleteinek vizsgálata.

-A számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek valamint általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat. Ezzel összhangban módosítani szükséges az intézmény önköltség számítási szabályzatát.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

-Az Intézmény 2019. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. Az Intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Támogatáskezelő Főosztály Ikt.sz.: TFO-255-2/2020.

Szociális foglalkoztatásra igénybe vett támogatás elszámolásának ellenőrzése

-A kért adatok a határidő leteltéig beküldésre kerültek, az elszámolás elfogadásra került.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Támogatáskezelő Főosztály – Magyar Államkincstár VESZ-ÁHI/259-3/2020.

Szociális foglalkoztatásra igénybe vett támogatás elszámolásának ellenőrzése

-Az elszámolás megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak voltak.

Állami Számvevőszék

Szociális intézmények Integritás felmérése 2019.

-Az adatok feltöltésre kerültek.

2021. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: P-GV/1/2021.

Az intézmény pénzügyi irányítási, tervezési és ellenőrzési rendszerének vizsgálata (2020. évi költségvetés folyamatának vizsgálata).

-Megállapítható, hogy a 2020. évi tervezés megfelelően dokumentált. A kontrollkörnyezet működéséhez a szabályozási rendszer kialakított, a tervezés – végrehajtási folyamatok kontrolljai jól működnek.  Az ellenőrzés a tervezés folyamatát, a kapcsolódó dokumentumokat rendben találta, további intézkedésre javaslatot nem tett.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

-Az Intézmény 2020. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. A Fenntartói törvényességi ellenőrzés, valamint az Intézmény felügyeleti szervei által végzett ellenőrzések megállapították, hogy az intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Állami Számvevőszék EL-3118-001/2021

Szabályszerű működés ellenőrzése.

-A kért adatok az elektronikus felületre feltöltésre kerültek.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály VE/056/00385-5/2021.

Nappali ellátás és fejlesztő foglalkoztatást nyújtó engedélyes hatósági ellenőrzés

-Az elszámolás megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak voltak.

 

2022. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/1/2022.

Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerének vizsgálata (szabályzatok, analitikák, nyilatkozatok, számlák, nyugták, pénztári bizonylatok, készpénzkezelés, intézményi nyilvántartások).

-Az intézmény alaptevékenysége ellátásához kialakított belső szabályozási rendszerét, a jogszabályi előírások alapján elkészítette szabályzatait. A szabályzatok általában nyomon követik a jogszabály változásokat, és megismerési záradékot tartalmaznak. A térítési díjak beszedése szabályosan történik, de a folytatott gyakorlat szabályozása nem elég részletes.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

-Az Önkormányzat által fenntartott Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézmény 2021. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. A fenntartó törvényességi ellenőrzés, valamint az intézmény felügyeleti szervei által végzett ellenőrzések megállapították, hogy az intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Állami Számvevőszék EL-3365-920/2021

Szabályszerű működés ellenőrzése.

-A kért adatok az elektronikus felületre feltöltésre kerültek. Az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzés keretében nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött, a jogszabályok által előírt alapvető integritási kontrollok kiépítése területén.

Magyar Államkincstár

A fejlesztő foglalkoztatás keretében 2021. évben igénybe vett támogatás elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási feltételekben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e.

-Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált támogatás elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak voltak.

Magyar Államkincstár

Az Önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2021. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése.

-Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat nem a 2021. évi Kvtv-ben, annak mellékleteiben és az ágazati jogszabályokban meghatározottak szerint igényelte és számolta el 2021-ben a vizsgált támogatást, az elszámolás alapjául szolgáló feladatmutatók állománya az önkormányzati és intézményi nyilvántartások szerint részben volt valós. A pótigény és a módosítás az érintett jogcímeken nem megalapozott, az elszámolás nem történt szabályosan.

2023. évben intézményünknél az alábbi ellenőrzések történtek:

Belső ellenőrzés –

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Ell.sz.: SZ-GV/1/2023.

Kötelezettségvállalások, 3 árajánlat bekérése, megrendelők, teljesítésigazolás, számlák, pénztári bizonylatok, beruházások üzembe helyezésének bizonylatai, analitikus és főkönyvi nyilvántartások.

-Az ellenőrzés a beruházásokkal kapcsolatos folyamatokat rendben találta, további intézkedésre nem tett javaslatot.

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Iroda

-Az Önkormányzat által fenntartott Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye dolgozóinak 2022. évi szakmai munkájáról összességében elmondható, hogy az igénybe vevők számára magas színvonalú szolgáltatást biztosít. A fenntartói törvényességi ellenőrzés, valamint az intézmény más felügyeleti szervei által végzett ellenőrzések során feltárt szabálytalanság orvoslásra került, összességében az intézmény a működési engedélyben és a vonatkozó jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően működik.

Külső ellenőrzés –

Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Helyszíni tűzvédelmi ellenőrzés

-Felhívás iratbemutatásre

 

(6.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Beruházási statisztika 2019.I. negyedév:

Beruházási stat. 2019. I.név

Beruházási statisztika 2019.II. negyedév:

Beruházási stat. 2019. II.név

Beruházási statisztika 2019.III. negyedév:

Beruházási stat. 2019. III.név

Beruházási statisztika 2019.IV.negyedév:

2019.IV.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2019. éves:

2019. évi beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2020. I. negyedév:

2020.I.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2020. II. negyedév:

2020.II.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2020. III. negyedév:

2020.III.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2020. IV. negyedév:

2020.IV.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2020. éves:

2020. évi beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2021. I. negyedév:

2021.I.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2021. II. negyedév:

2021.II.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2021. III. negyedév:

2021.III.névi beruházási stat.

Beruházási statisztika 2021. IV. negyedév:

 

Beruházási statisztika 2022. I. negyedév:

Beruházási statisztika 2022.I.név

Beruházási statisztika 2022. II. negyedév:

Beruházási statisztika 2022.II.név

Beruházási statisztika 2022. III. negyedév:

Beruházási statisztika 2022.III.név

Beruházási statisztika 2022. IV. negyedév:

Beruházási statisztika 2022.IV.név

Beruházási statisztika 2023. I. negyedév:

2023. I. név beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2023. II. negyedév:

2023. II. névi beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2023. III. negyedév:

2023. III. névi beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2023. éves:

2023. éves beruházási statisztika

Beruházási statisztika 2024. I. negyedév:

2024. I. név beruházási statisztika

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2017. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2018. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2019. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2020. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2021. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2022. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2023. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2024. évi költségvetés: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

 

2017. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2018. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2019. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2020. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2021. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

2022. évi költségvetési beszámoló: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Engedélyezett létszám: 13,25 fő

Személyi juttatások bruttó összege: 2024-ban: 68.672.000.- Ft

Béren kívüli juttatások formája: Béren kívüli juttatásként Széchenyi szépkártya (VMJV által meghatározott összeghatárig) és munkába járás térítése (törvény által meghatározott formában és módon)

(3.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Nem releváns

 

Scroll to Top