Kabóca Bábszínház

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Kabóca Bábszínház
székhelye: 8200 Veszprém, Táborállás park 1.
postai címe: 8200 Veszprém, Táborállás park 1.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 590-150, +36 88 590-160
elektronikus levélcíme: kabocababszinhaz@veszpremvaros.hu
honlapja: www.kabocababszinhaz.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 590-150;  titkarsag@kabocababszinhaz.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

A Kabóca Bábszínház Veszprém Megyei Jogú Város fenntartásában működő, kiemelt minősítésű művészeti szervezet. Igazgatója Szőke Kavinszki András.

Szervezeti felépítés

  • Igazgató
  • Igazgatóhelyettes – nemzetközi kapcsolatok, PR és marketing, valamint bábszínészek irányítása, összefogása
  • Produkciós vezető (gazdasági és HR feladatok) – bábműhely, műszak irányítása
  • Művészeti titkár (művészeti tevékenység)

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szőke Kavinszki  András igazgató + 36 88 590 150 kabocaigazgato@kabocababszinhaz.hu

Dr. Szántó Viktória igazgatóhelyettes + 36 88 590 150 viktoriaszanto@kabocababszinhaz.hu

Bazsó Zsuzsanna produkciós vezető + 36 88 590 156 kaboca@kabocababszinhaz.hu

Sipos Tekla művészeti titkár + 36 88 590 150  titkarsag@kabocababszinhaz.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Sipos Tekla művészeti titkár + 36 88 590 150  titkarsag@kabocababszinhaz.hu 9-17

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: VESZPRÉM
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210, +36 88 401-104
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu 
honlapja: www.veszprem.hu 
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu ; +36 88 549-210 ; +36 88 401-104

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapító okirat 

Magyarország Alaptörvénye
– 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
– 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
– 2000. évi C. törvény a számvitelről;
– 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
– 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról;
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
– 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
– 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól
– 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
– 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
– 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
– 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről.
– 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról;
– 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.
– 14/2012. (III. 06.) NEFMI rendelet az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-
művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével összefüggő szabályokról,
2016.01.01-től hatályos
– 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
– 68/2013. (XII. 31.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
– 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatását
biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek
köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Bábelőadások, bérletes előadások 

Jegyinformáció

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Híreink 

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztály

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetésünk

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Engedélyezett létszám: 20 fő + 1 fő közfoglalkoztatott

Béren kívüli juttatások formája: SZÉP kártya (VMJV által meghatározott összeghatárig) és munkába járás térítése (törvény által meghatározott formában és módon)

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Scroll to Top