Művészetek Háza Veszprém

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve:                               Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely, Rövidített név: Művészetek Háza Veszprém
székhelye:                                        8200 Veszprém, Vár utca 17.
postai címe:                                     8200 Veszprém, Vár utca 17.
telefonszáma:                                  +36 88 425-204; + 36 88 560-507

elektronikus levélcíme:                 arthouse@arthouseweb.hu
honlapja:                                          https://www.muveszetekhaza.hu/
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 425-204

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

 • 1 fő Igazgató, közművelődési szakember
 • 1 fő Általános igazgatóhelyettes, művészettörténész
 • 1 fő Szakmai igazgatóhelyettes, közművelődési szakember, galériavezető
 • 1 fő Irodalmi programigazgató, közművelődési szakember
 • 1 fő Közművelődési  munkatárs (PR-, marketing munkatárs), pályázati referens
 • 2 fő Művészeti vezető
 • 1 fő Művészeti vezető, kurátor
 • 1 fő Gazdálkodási munkatárs, pénzügyi referens
 • 1 fő Gazdálkodási munkatárs
 • 1 fő Műszaki csoportvezető
 • 1 fő Irodavezető
 • 2 fő Takarító
 • 2 fő Vezető kulturális asszisztens
 • 1 fő Vezető kulturális asszisztenshelyettes
 • 5 fő Kulturális asszisztens (8 órás)
 • 2 fő Kulturális asszisztens (4 órás)
 • A VKSZ állományában: 1 fő műszaki karbantartó – szakmunkás

Az egyes szervezeti egységek feladatát az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata  2023.03.21) tartalmazza.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Grászli Bernadett igazgató; tel.: +36 88 425-204;  bernadettgrasl@arthouseweb.hu

Dr. Herth Viktória általános igazgatóhelyettes; tel.:  +36 88 560-507; dubniczay@arthouseweb.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra között, pénteken 7.30-13.00 között, illetve előre egyeztetett időpontban.

Telefonszám: +36 88 425 204; arthouse@arthouseweb.hu

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

nemleges

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

nemleges

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nemleges

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nemleges

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

nemleges

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Kiadó: Vár Ucca Műhely Címe: Művészetek Háza Veszprém Művelődés Ház és Kiállítóhely 8200 Veszprém, Vár utca 17.

Lap: Vár Ucca Műhely irodalmi folyóirat ( 1 évben 4 lapszám jelenik meg)

Főszerkesztő neve: Fenyvesi Ottó

Szerkesztő: Kilián László

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: VESZPRÉM
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210, +36 88 401-104
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu 
honlapja: www.veszprem.hu 
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu ; +36 88 549-210 ; +36 88 401-104

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 1. az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény
 2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet
 3. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII törvény
 4. a Munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény
 5. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény
 6. a közbeszerzésekről szóló 2015.évi .CXLIII.törvény
 7. a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény
 8. a számvitelről szóló 2000 évi C törvény
 9. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm.rendelet
 10. az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII törvény
 11. az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII törvény
 12. a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII törvény
 13. az illetékekről szóló 1990 évi XCIII törvény
 14. a helyi adókról szóló 1990 évi C törvény
 15. a gépjármű adóról szóló 1991 évi LXXXII törvény
 16. az aktuális éves költségvetési törvényben és módosításaiban foglaltak
 17. az Önkormányzat költségvetési rendeletei és módosításai

Alapító okirat

2023.07.07.

Alapító okirat 2023.07.07

 

Szervezeti Működési Szabályzat (2023. 03. 21.)

SZMSZ 2023.03.21.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
nemleges

 

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
nemleges

 

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
nemleges

 

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Csikász Galéria

Cím: Veszprém Vár u. 3-7.; Tel.: 88/425-204; Nyitvatartás: november 01-április 30-ig hétfő kivételével 10 – 17 óráig; május 1- október 31-ig hétfő kivételével 10 – 18 óráig

Ideiglenes nyitvatartás 2022. 06. 01-től: hétfő-péntek: zárva;  szombat: 13 – 21 óráig, vasárnap: 10 – 20 óráig

Modern képtár – Vass László Gyűjtemény

Cím: Veszprém Vár u. 3-7.; Tel.: 88/561-310; Nyitvatartás: november 01-április 30-ig hétfő kivételével 10 – 17 óráig; május 1- október 31-ig hétfő kivételével 10 – 18 óráig

Ideiglenes nyitvatartás 2022. 06. 01-től: hétfő-péntek: zárva;  szombat: 13 – 21 óráig, vasárnap: 10 – 20 óráig

Dubniczay-palota

Cím: Veszprém, Vár utca 29.;  Tel.:88/560-507;  Nyitvatartás: november 01-április 30-ig hétfő kivételével 10 – 17 óráig; május 1- október 31-ig hétfő kivételével 10 – 18 óráig

Ideiglenes nyitvatartás 2024. 03. 09-től 2024 04. 28-ig: hétfő-kedd: zárva, szombat-vasárnap: 10:00 – 18:00; Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény és Csikász Galéria: szerda, csütörtök, péntek: 12:00 -20:00 , Dubniczay-palota: szerda, csütörtök, péntek: 17:00 – 20:00

Jegyárak

 

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közérdekű adatokkal és adatvédelemmel kapcsolatos bejelentések kezelése:

Adatvédelmi felelős: dr. Papp Bálint

drpapp.balint@hanganov.hu

Adatvédelmi szabályzat

 

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Vár Ucca Műhely folyóirat, évi 4 lapszám

Irodalmi és művészeti lap

Terjesztő: Lapker Zrt. Bp.

Fogyasztói ár: 400 Ft

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
nemleges

 

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
nemleges

 

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
https://www.muveszetekhaza.hu/hu/aktualis

https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://www.muveszetekhaza.hu/hu/tamogatasaink

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Belső ellenőri jelentések:

 

2017.évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 1.835/11/2018.

2017_osszefoglalo_jelentes_1.835_11_2018

Átvett pe.megvalósuló projektek 2017.01.01-2018.04.30.P-MH/1/2018

belsoell_jelentes_atvettpe

E.beszerzések lebonyolításának vizsgálata BEL/16-2/2019. SZ_MH/1/2018.

EBeszerzesek20170101_20170430

Vagyonvédelmi ellenőrzés jelentése 2019 BEL 48-8/2019 SZ-MH/1/2019

Rendszerellenőrzési jelentés 2019

Redszerellenőrzési jelentés BEL 32-9/2019 R/4/2019

Vagyonvédelmi ellenőrzés 2019

A 2019. évi beszámoló ellenőrzése BEL 52-9/2020

Belső ellenőrzési jelentés 2019

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálatáról BEL/78-8/2020

Belső ellenőrzési jelentés beruházásokról és felújításokról BEL/47-8/2021

Belső ellenőrzési jelentés BEL/8-8/2022

Belső ellenőrzési jelentés 2022 január

 

Belső ellenőrzési jelentés BEL /36-07/2023-1

2023. ÉVI RENDSZERELLENŐRZÉS 1

Belső ellenőrzési jelentés BEL / 36-07/2023-2

2023. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Belső ellenőrzési jelentés BEL 14-7/2024

2023. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Intézkedési rend: szabályzatban meghatározattak szerint

Illetékes:        Grászli Bernadett igazgató

tel.: +36 88 425-204; fax: +36 88 420-867; bernadettgrasl@arthouseweb.hu

Adatvédelmi felelős: dr. Papp Bálint

drpapp.balint@hanganov.hu

Adatkezelési_tájékoztató_Veszprém_Művészetek_Háza_weboldal

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházásstatisztikai jelentések:

 

2017. I. név 

2017_Ineviberuhazas_statiszt

2017.II. név

2017_II_nev_beruhazasstatisztikaijelentes

2017.III. név

2017 III. nevi_beruhazasstatisztikai_jelentes

2017.IV. név

2017_IV_nevi_beruhazas_statisztikaijelentes

2017. éves beruházásstatisztikai jelentés

2017_eves_beruh.statisztika

2018. I. névi beruházásstatisztika

2018_I_nevi_beruh_statisztika

2018. II. névi beruházásstatisztika

2018_II_nevi_beruh.statisztika

2018. III. névi beruházásstatisztika

2018. III.névi beruh.statisztika

 

2018. IV. névi beruházásstatisztika

Beruhazas statisztikai jelentes 2018-IV nev

2018. éves beruházásstatisztika

2018eves_beruhstat.

2019. első negyedévi beruházásstatisztika

2019_I_néves beruh.statisztika

2019. évi beruházásstatisztika

Beruházásstatisztika 2019.éves

2020. évi beruházásstatisztika

2020 BERUHÁZÁSSTATISZTIKA

2021. évi beruházásstatisztika

2021 BERUHÁZÁSSTATISZTIKA

2022. évi beruházásstatisztika

2022 BERUHÁZÁSSTATISZTIKA

2023. évi beruházásstatisztika

2023 BERUHÁZÁSSTATISZTIKA

Statisztika kiállításokról és közművelődésről:

https://www.muveszetekhaza.hu/hu/kozerdeku-adatok

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nemleges

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
nemleges

 

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
nemleges

 

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
nemleges

 

 

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
nemleges

 

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
nemleges

 

 

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
nemleges

 

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nemleges

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves  költségvetési beszámolója

2015.évi elemi költségvetés 

2015.évi költségvetési beszámoló

2016.évi elemi költségvetés

2016.évi költségvetési beszámoló

2017.évi elemi költségvetés

2017_elemi_koltsegvetes

2017. évi költségvetési beszámoló

2017.évi költségvetési beszámoló

2018. évi elemi költségvetés

2018.évi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi elemi költségvetés

2019.Elemi költségvetés

2019. évi költségvetési beszámoló

2019 éves költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetés

Elemi költségvetés 2020

2021. évi költésgvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló 2021

 

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2018.év

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett): 22 fő ebből vezető 2 fő

Személyi juttatások (bruttó bér): 59 343 520,-Ft ebből vezetők  8 618 300,-Ft

Munkábajárás költségtérítése: 815 398,- Ft ebből a vezetők: 177 740,-Ft

Béren kívüli juttatások: 4 250 947 ,-Ft ebből a vezetők 290 000,-Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: (kompenzáció, betegszabadság): 631 901,-Ft ebből vezetők : 0 Ft

Támogatások (szoc.segély) 100 000Ft, ebből a vezetők: 0 Ft

Normatív jutalom : 1 352 997,- Ft, ebből vezetők: 442 016,-Ft

2019.év

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett): 22 fő ebből vezető 2 fő

Személyi juttatások (bruttó bér): 63 340 471,-Ft ebből vezetők 8 742 400,-Ft

Munkábajárás költségtérítése: 913 821,- Ft ebből a vezetők: 242 893,-Ft

Béren kívüli juttatások: 4 569 032 ,-Ft ebből a vezetők 417 000,-Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: (kompenzáció, betegszabadság): 1 199 030,-Ft ebből vezetők : 34 848Ft

Támogatások (szoc.segély) 150 000Ft, ebből a vezetők: 100 000 Ft

Normatív jutalom : 2 464 935,- Ft, ebből vezetők: 507 247,-Ft

2020. év

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett): 22 fő ebből vezető 2 fő

 

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nemleges

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

nemleges

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nemleges

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nemleges

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nemleges

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nemleges

Scroll to Top