V-Busz Kft.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: V-Busz Kft.
székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
postai címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 220 625
elektronikus levélcíme: info@vbusz.hu
honlapja: https://vbusz.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 8200 Veszprém, Kereszt utca 9.; +36 88 220 625; info@vbusz.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti és Működési Szabályzat

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgári István, ügyvezető (+36 88 220 625; E-mail: info@vbusz.hu)

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Tujder Zoltánné, forgalmi vezető

8200 Veszprém, Kereszt utca 9.

+36 88 220 625; E-mail: info@vbusz.hu

Ügyfélfogadási rend: Kapcsolat – V-BUSZ KFT – Veszprém

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 • Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
  Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
  8200 Veszprém, Óváros tér 9.
  Telefon: +36-88-549-100
 • Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály Piacfelügyeleti és Utasjogi Osztály
  1066 Budapest, Teréz krt. 38.
  levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.: 89.
  Telefon: +36 1 373 1479
  E-mail: kkef@ekm.gov.hu
 • Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály
  Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
  Fogyasztóvédelmi Osztály
  8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
  E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
  Telefon +36-88-550-510

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közszolgáltatási keretszerződés

Szervezeti és működési Szabályzat

Adatkezelés

Bejelentő-védelem

A V-Busz Kft. működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Veszprém Megyei Jogú Város területén helyi autóbuszos közösségi közlekedési közszolgáltatás nyújtása.

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke – V-Busz Kft. díjszabás

V-Busz Kft. üzletszabályzat

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közérdekű adatok

Adatkezelés

A V-Busz Kft. által kezelt adatok nyilvántartása

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének menetéről

Bejelentő-védelem

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Éves menetrendkönyv.

Hozzáférés módja: a V-Busz Kft. ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Kereszt u. 9.), nyitvatartási időben, a készlet erejéig.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://vbusz.hu

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns.

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28. – 31. § rendelkezéseinek megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve:

Tujder Zoltánné forgalmi vezető
Telefon: +36 88 220 625
Postacím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

E-mail: info@vbusz.hu

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) statisztikai számjele: 26391546 4931 113 19

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns.

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatok

Adatkezelés

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének menetéről

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A V-Busz Kft. beszámolói elérhetők az elektronikus beszámoló portálon: Elektronikus Beszámoló Portál (gov.hu)

Közszolgáltatási beszámolók:

Éves közszolgáltatási beszámoló 2023

Éves közszolgáltatási beszámoló 2022

Éves közszolgáltatási beszámoló 2021

Éves közszolgáltatási beszámoló 2020

Éves közszolgáltatási beszámoló 2019

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Munkavállalók_2024

Vezető tisztségviselők_2024

Munkavállalók_2023

Vezető tisztségviselők_2023

Munkavállalók_2022

Vezető tisztségviselők_2022

Munkavállalók_2021

Vezető tisztségviselők_2021

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5M forint feletti szerződések, megrendelések – 2024

5M forint feletti szerződések, megrendelések – 2023

5M forint feletti szerződések, megrendelések – 2022

5M forint feletti szerződések, megrendelések – 2021

5M forint feletti szerződések, megrendelések – 2020

Hitelszerződések

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési Terv 2024

Közbeszerzési Terv 2023 – megvalósulás

Közbeszerzési Terv 2023

Közbeszerzési Terv 2022 – megvalósulás

Közbeszerzési Terv 2022

Közbeszerzési terv 2021 – megvalósulás

Közbeszerzési terv 2021

Scroll to Top