Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 
székhelye: 8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.
telefon- és telefaxszáma: +36 20-4438581
elektronikus levélcíme: info@veszprem2030.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 20-4438581; info@veszprem2030.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti ábra

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Munkatársak

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nika Fruzsina
irodavezető
titkárság fruzsina.nika@veszprem2030.hu
Mobil: +36 20 485 7575; H-P: 8:00 – 16:00
ügyfélfogadás: H-P 8.00 – 16.00

Külső panaszok, integritás sértő események bejelentése:

Lamos Péter
ügyvezető
ügyvezető peter.lamos@veszprem2030.hu
Mobil: +36 20 443 8581; H-P: 8:00 – 16:00
ügyfélfogadás: H-P 8.00 – 16.00

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Brányi Mária FB elnök
Székely Zsanett FB tag
Józsa Tamás FB tag

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv felügyelete
hivatalos neve: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 404-548, +36 88 404-548
elektronikus levélcíme: veszprem@tourinform.hu
honlapja: www.veszpreminfo.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 404-548; veszprem@tourinform.hu; info@veszpreminfo.hu

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv:
hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210
elektronikus levélcíme:  vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 549-210; vmjv@gov.veszprem.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1.sz. melléklet

Adatvédelmi szabályzat:

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat mellékletek

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése
Honlap: www.veszprem.hu

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve:

Lamos Péter
ügyvezető
Telefon: +36 20 443-8581
e-mail: peter.lamos@veszprem2030.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022.II.

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022.III.

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022.IV.

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2022.

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2022.

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023.I.

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023.II.

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztikai adatszolgáltatások

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Elérhető az elektronikus beszámoló portálon.

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések 2021

Szerződések 2022

Szerződések 2023

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem releváns

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2021.

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2023.

 

Scroll to Top