Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.
postai címe: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1. “O” épület
telefon- és telefaxszáma:
elektronikus levélcíme: info@veszprembalaton2023.hu
honlapja: www.veszprembalaton2023.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: info@veszprembalaton2023.hu

Személyes ügyfélfogadás:

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti felépítés:

ORGANIGRAM_2022_05_02_osztalyok

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

VEB2023-Zrt._vezetok-elerhetosege

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

elektronikus levélcím: info@veszprembalaton2023.hu

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyelet:
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cím
8200 Veszprém, Vár u. 19.
Levelezési cím
8210 Veszprém, Pf. 1029.
Központi telefonszám
+36 88 577 500
+36 70 514 7405
E-mail cím
cegbirosag_veszprem@birosag.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.veszprembalaton2023.hu

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

2021_évi_pályázatok adatai


VEB 2023 Zrt._kiírt pályázatok

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-hez beérkező, adatvédelmi, illetve közérdekű adatok megismerésére irányuló igények és adatvédelmi kérdésekre vonatkozó megkeresések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti határidőben és eljárás szerint, az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Kft. bevonásával kerülnek megválaszolásra.

A feladatkör a Pénzügyi Osztályhoz tartozik.

Kijelölt Személy: Surguta Orsolya (Gazdasági Igazgató)

Elérhetőség: info@veszprembalaton2023.hu

VEB2023_közérdekű adatigénylés_szabályzat

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

VEB 2023 Zrt._KSH_szakképzési jelentés_2020

VEB 2023 Zrt_KSH_Munkaerőköltség-felvétel_2020

 

VEB2023 Zrt._KSH - Negyedéves munkaügyi jelentés_2021

VEB2023 Zrt._KSH - Negyedéves munkaügyi jelentés_2022

VEB2023 Zrt._KSH - Negyedéves munkaügyi jelentés_2023

VEB2023 Zrt._KSH - Negyedéves munkaügyi jelentés_2024

 

VEB 2023 Zrt_KSH_Negyedéves teljesítménystatisztika_2021

VEB 2023 Zrt_KSH_Negyedéves teljesítménystatisztika_2022

 

VEB 2023 Zrt._KSH_Beruházásstatisztikai jelentés_2021

VEB 2023 Zrt._KSH_Beruházásstatisztikai jelentés_2022

VEB 2023 Zrt._KSH_Beruházásstatisztikai jelentés_2023

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

VEB 2023 Zrt._KSH

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

VEB 2023 Zrt._egyszerűsített éves beszámoló_2019

VEB 2023 Zrt._kiegészítő melléklet_2019

VEB 2023 Zrt._osztalék nyilatkozat_2019

VEB 2023 Zrt._egyszerűsített éves beszámoló_2019

VEB 2023 Zrt_Könyvvizsgálói jelentés_2020

VEB 2023 Zrt_Kiegészítő melléklet_2020

VEB 2023 Zrt_osztalék nyilatkozat_2020

VEB 2023 Zrt_Kiegészítő melléklet_2021

VEB 2023 Zrt_Könyvvizsgálói jelentés_2021

VEB2023 Zrt. könyvvizsgálói jelentés 2022

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

VEB2023_vezető tisztségviselők_FB tagok_juttatások

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

aktualizált_VEB2023 Zrt_Támogatások_2023_03_29

aktualizált_VEB2023 Zrt_Támogatások 2019-2022 (2023_02_09)

aktualizált_VEB2023 Zrt_Támogatások 2019-2022(2022.08.29)

aktualizált_VEB2023 Zrt_Támogatások 2019-2022 (2022.06.16)

aktualizált_VEB2023 Zrt_Támogatások 2019-2022

2021_évi_pályázatok adatai

VEB2023 Zrt._Támogatások_táblázata

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

VEB2023 szerződések összesítve évenként

VEB2023-Zrt_-szerzodesei_2022.10.18

VEB2023-Zrt_-szerzodesei_2021

VEB2023-Zrt_-szerzodesei_2020_aktualizált


VEB2023 Zrt_ szerződései_2019

VEB2023-Zrt_szerzodesei_2022.év

VEB2023 Zrt_ szerződései_2020

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

VEB2023 Zrt._közbeszerzési terv_2023

VEB2023 Zrt_EKR Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési információk_2022_01_negyedév

VEB2023 Zrt._közbeszerzési terv_2022

Scroll to Top