Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 20 264 22 69, +36 88 549-350
elektronikus levélcíme: foglbernadett@gov.veszprem.hu
honlapja:
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a társult tagok polgármesterei.

A Társulás munkaszervezeti feladatait Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- 8200 Veszprém, Óváros tér 9.- látja el.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Társulási Tanács elnöke, Porga Gyula.

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33., Horváth Zoltán polgármester,

Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi u. 60., Steigervald Zsolt polgármester,

Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi u. 64., Fiskál János polgármester,

Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31., Köbli Miklós polgármester

Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő u.10., Tábori Ferenc polgármester,

Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u.97., Jánszky Lajos László polgármester,

Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67., Dr. Kriszt András polgármester,

Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5., Hartmann Antal polgármester,

Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21., Szabó Zoltán polgármester,

Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96., Fábry Szabolcs János polgármester,

Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7., Sövényházi Balázs polgármester,

Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32., Szenger István Bálint polgármester,

Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57., Kaptur József polgármester,

Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11., Weisz Elvira polgármester,

Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., Sipos Ferenc polgármester,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Porga Gyula polgármester,

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.57., Fertig József polgármester,

Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Fésüs Sándor polgármester,

Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.58., Fekete-Tracz Gabriella polgármester.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

hivatalos neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.
postai címe: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 566-170
elektronikus levélcíme: egyszocint@vnet.hu
honlapja: www.vpeszi.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

VKTT_alapito_okirat_2021_januar_1-tol

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

hivatalos neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal
székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
postai címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 550-507
elektronikus levélcíme: –
honlapja: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: H: 8:00-20:00, K: 8:00-20:00, SZ: 8:00-20:00, CS: 8:00-20:00, P: 8:00-20:00, SZ: 8:00-20:00, V: 8:00-20:00

 

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény

VKTT_Társulasi_megallapodas

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:

a) az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút Nemesvámos, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,

b) a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Herend, Nemesvámos, Nagyvázsony, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,

c) az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém, közigazgatási területén,

d) az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést,

e)       az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

SzMSz

VKTT_SZMSZ

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

SzMSz

VKTT_SZMSZ

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

VKTT_2019_evi_koltsegvetese

VKTT_2020_evi_koltsegvetes

VKTT_2021_evi_koltsegvetes

VKTT_2022_evi_koltsegvetes

VKTT_2023_evi_koltsegvetese

VKTT_2024_evi_koltsegvetes

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Scroll to Top