Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden: Veszprémi Programiroda Kft.
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 
telefon- és telefaxszáma: +36 88 889 179
elektronikus levélcíme: program@veszpremiprogramiroda.hu
honlapja: http://veszpremiprogramiroda.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

A Veszprémi Programiroda Kft. ügyvezetője és képviselője Zalavári Eszter.

A cég megalakulásától 2013. szeptember 1-ig alkalmazott nélkül működött, ezt követően két dolgozóval bővült egy irodai asszisztensi és egy műszaki asszisztensi munkakörben. 2013. december 2-án a Hangvilla működésének megkezdésével újabb alkalmazott felvételére került sor egy jegypénztáros személyében, majd 2014. február 24-én csatlakozott értékesítési munkatársunk kialakítva ezzel cégünk öt fős létszámát.

Sikerként könyvelhető el, hogy 2014. második felében elnyertük a Filharmónia Magyarország Nkft. megyei képviseletét, mely cégünk struktúrájának újragondolását vonta maga után. Így alakult ki a kulturális szervezői státusz, melyet jelenleg az addig értékesítést végző kollégánk tölt be, akinek feladatait a műszaki asszisztensi pozíció munkakörébe helyeztük át.
2015. áprilisától cégünk egy kommunikációs munkatárs érkezésével érte el a kezdetektől “megálmodott” 6 fős felépítését, amit a ránk háruló feladatok számának növekedése és sokrétűsége tett időszerűvé.

2016. nyarán a Programiroda személyzeti struktúrája ismét átalakult. A Filharmónia Magyarország területi képviseletének megszűnése és a kommunikációs területen dolgozó munkavállalónk távozása miatt a kulturális szervezői és kommunikációs státuszt összevontuk, így újra 5 főre módosult a létszámunk.

Cégünk jelenleg egy ügyvezetővel és 4 alkalmazottal működik:
• irodai asszisztens, feladatkörei: munkaügyi és pénzügyi feladatok ellátása, elszámolások és kimutatások készítése, rendezvény lebonyolítás
• jegypénztáros, feladatkörei: jegyértékesítés, vásárlókkal kapcsolattartás
• kulturális szervezők, feladatköreik: rendezvényszervezés, rendezvények technikai hátterének leszervezése, azok lebonyolítása, teremértékesítés

 

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető: Zalavári Eszter, +36 88 889-179 , zalavari.eszter@veszpremiprogramiroda.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Kiss Orsolya, +36 88 889-179, kiss.orsolya@veszpremiprogramiroda.hu

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Veszprém Megyei Jogú Város jeles napjaihoz kötődő megemlékezések és kulturális rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött aktuális Szolgáltatásvásárlási szerződés tartalmazza a feladatok pontos meghatározását, a szolgáltatás díját és az elszámolás pénzügyi feltételeit.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Rendszeres kiadványok: Hangvilla havi programfüzetek, városi rendezvényekhez kapcsolódó szóróanyagok, műsorújságok. Ezek ingyenesek, aktuálisan elérhetők a Hangvilla recepcióján, a veszprémi Tourinform irodáiban, a városi intézmények infópontjainál.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kiss Orsolya, +36 88 889-179, kiss.orsolya@veszpremiprogramiroda.hu

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2013 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerusitett eves beszam_2013

2013 kiegészítő melléklete:

Kieg melleklet_2013

2014 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerusitett eves beszam_2014

2014 kiegészítő melléklete:

Kieg melleklet_2014

2015 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerusitett eves beszam_2015

2015 kiegészítő melléklete:

Kieg melleklet_2015

2016 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

2016 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet 2016

2017 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló_2017

2017 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet_2017

2018 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2018

2018 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet 2018

2019 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2019

2019 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet 2019

2020 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2020 év

2020 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet 2020

2021 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2021

2021 kiegészítő melléklete:

Kiegészítő melléklet 2021 évi beszámolóhoz

2022 egyszerűsített éves beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló 2022 évről

2022 kiegészítő melléklete:

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2016. év adatai

2017. év adatai

2018. év adatai

2019. év adatai

2020. év adatai

2021. év adatai

Bejegyzés szerkesztés alatt!

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás

Hatósági szerződés

Feltöltés alatt!

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Feltöltés alatt!

 

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettség szerinti adatszolgáltatás

Scroll to Top