Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
postai címe: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
telefon- és telefaxszáma: 20/240-9420
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Közvetlen ügyfélszolgálattal nem rendelkezik. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, telefon: 06/88/549-210

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Külön szervezeti egységek nincsenek

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Rupa László elnök
tel: 20/240-9420
e-mail: rupa60@citromail.hu

Rupa Gyuláné elnökhelyettes
tel: –
e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Rupa László elnök
tel: 20/240-9420
e-mail: rupa60@citromail.hu.

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A képviselő-testület tagjainak száma: 3

Elnök: Rupa László,
telefon: 20/240-9420;
e-mail: rupa60@citromail.hu                                                                      

Képviselő:
Rupa Gyuláné képviselő
telefon: 20/210-3962;
e-mail: gyulanerupa35@gmail.com

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs,

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs,

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hatósági jogkörrel nem rendelkezik. A képviselő-testület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) végzi.
A Kormányhivatal székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
postai címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;
telefon száma: 88/620-051; telefax szám: 88/550-832;
e-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu;
honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem;

 

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról,

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,

11/2018. (III.14.) EMMI rendelet a nemzetiségi célú támogatások igénybevételéről, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól,

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről.

 

Roma_SZMSZ_20230913_tol

 

Roma_egyuttmukodesi_megallapodas_20200929

 

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincsenek.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Államigazgatási, önkormányzati, egyéb hatósági hatásköre nincs.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nincs.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nincs.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a Veszprémi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.
Üléseinek helye: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettese írásbeli meghívóval hívja össze. Az ülések időpontjáról a polgárokat a nemzetiségi önkormányzat hivatalos helyiségének hirdetőtábláján elhelyezett meghívó közzétételével kell tájékoztatni.
A jegyzőkönyvek megtalálhatóak az alábbi linken:

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az előterjesztések megtalálhatóak az alábbi linken:

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nemzetiségi önkormányzat hivatalos helyisége.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nincs,

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Roma_2022_evi_ellenorzesek

Roma_2021_evi_ellenorzesek

Roma_2020_evi_ellenorzesek

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Veszprém város honlapján megtekinthetők a közérdekű adatok, honlapon nem szereplő adatokról tájékoztatás  a hivatal vezetőjétől írásban kérhető.

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs,

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nincs..

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs,

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs.

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nincs,

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Roma_2024_evi_koltsegvetes

Roma_2023_evi_koltsegvetes

Roma_2022_evi_koltsegvetes

Roma_2021_evi_koltsegvetes

2020_evi_koltsegvetes_Roma

2019_évi_költségvetés_roma

2018_évi_költségvetés_roma

2017_évi_költségvetés_roma

2016_évi_költségvetés_roma

2015_évi_költségvetés_roma

2014_évi_költségvetés_roma

2013_évi_költségvetés_roma

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nincs.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Roma NÖ által nyújtott támogatások

 

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs,

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs,

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzéseket nem folytat.

 

Scroll to Top