Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
székhelye: 8200 Veszprém, Avar u. 7/a
postai címe :8200 Veszprém, Avar u. 7/a
telefon- és telefaxszáma: +36 88 560-892, +36 88 560-893, +36 30 486-2002
elektronikus levélcíme: vadviragovoda@veszpremvaros.hu
honlapja: www.vadviragovi.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei:vadvirag.ovodavp@gmail.com

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti felépítése

 • óvodavezető
 • óvodavezető helyettes (1 fő)
 • tagóvoda vezető
 • nevelőtestület (17 fő)
 • pedagógiai munkát segítők: 4 fő pedagógiai asszisztens, 10 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár
 • egyéb dolgozók: 2 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő konyhai dolgozó

Szervezeti egységei

 • 001 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
 • 002 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda – Csillagvár Waldorf Tagóvodája

Az egyes szervezeti egységek feladata:

 • óvodai nevelés, ellátás
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Nkt.4§ (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott csoportokból ellátja az integráltan nevelhető autista és látássérült, beszédfogyatékos gyermekeket.
 • étkeztetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Óvodavezető: Lattenstein Jánosné;  telefon: 06-88-560-893; mobil: 06-20-237-4370

Óvodavezető helyettes: Szóllásné Török Csilla;  telefon: 06-88-560-893;

Tagóvoda vezető: Puskásné Devecsery Szilvia; telefon: 06-88-326-133; mobil: 06-20-454-6175

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás: munkanapokon: 7:30-15:00; elérhetőség: 06-88-560-892; e-mail: vadvirag.ovodatitkar@gmail.com

Óvodatitkár: Kanyár Judit;

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

telefon: 06-88-549-210; 549-100; e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu

ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán: 7:30 – 16:00 óra között.

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az óvodai étkeztetés díját a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

KIR Személytörzs

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal  működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.

KIR: érintettek: óvodával jogviszonyban álló gyerekek, alkalmazottak, pedagógiai munkát segítők.

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

KIRA: érintettek köre: alkalmazottak teljes köre

adatok forrása: személyi okiratok

POLISZ Közétkeztetési Rendszer
Az intézményben étkezők nevét, térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat, havi zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő listákat tartalmaz.

Étkezési nyilvántartás: érintettek köre: óvodások

jogalapja: törvényi előírás

időtartama: jogviszony végéig

hozzáférés módja: az adatkezelési szabályzatokban meghatározottak szerint

 

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az álláspályázat tartalmazza:
Az álláspályázatokban az állás betöltésének feltételei, előnyben részesítés, megjelölt kompetenciák, benyújtandó dokumentumok, határidők, benyújtás módja, döntés majd értékelés. A pályáztatás lebonyolítása. Eredmény: álláshely betöltés.

Indoklás: pályázatkiírásnak megfelelt, nem felelt meg.

Elutasítás oka lehet: a jelentkező nem felel meg a pályázati feltételeknek, vagy  az álláshely betöltésre került.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 1. Az ellenőrzés címe: Belső kontrollrendszer vizsgálata a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában
 • Az ellenőrzés tárgya: Belső kontrollrendszer (kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ-kommunikáció, monitoring) szabályozottságának és működésének vizsgálata a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: SZ – VKO/1/2019.
 • Ellenőrzött időszak: 2017. január 01- 2019. január 31-ig.
 • Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: korlátozottan megfelelő.
 • Az ellenőrzés címe: Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának ellenőrzése a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodánál
 • Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési működésének vizsgálata (gyermekétkeztetés igénybevétele, ellátás tartalma, kedvezményezettek köre, étkezési nyilvántartások, analitikák, pénzügyi bizonylatok, számlák, nyugták, elszámolások, készpénzkezelés)
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: SZ – VKO/2/2019.
 • Ellenőrzött időszak: 2018. április 1-től – 2019. április 30.-ig
 • Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő.
 • Az ellenőrzés címe: a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda hatósági ellenőrzése
 • Az ellenőrzés tárgya: Kötelező óvodai felvételre vonatkozó feladatok ellátásának ellenőrzése a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodánál
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Kormányhivatal Veszprém Járási hivatala
 • Száma: VE-09/HAT/2205-1/2019
 • Ellenőrzött időszak: 2019– 2020. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárás
 • Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

4.

 • Ellenőrzés időpontja: 2019. február 07.
 • Az ellenőrzés címe: Intézményvezetői Tanfelügyelet
 • Az ellenőrzés tárgya: Pedagógiai – szakmai ellenőrzés
 • OM azonosító: 036810-001
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Oktatási Hivatal
 • Száma: VUAZ4WMZY328RZ8F
 • Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

5.

 •  Ellenőrzés időpontja: 2019.március 26.
 • Az ellenőrzés címe: Intézményi Tanfelügyelet
 • Az ellenőrzés tárgya: Pedagógiai – szakmai ellenőrzés
 • OM azonosító: 036810 – 001
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Oktatási Hivatal
 • Száma: UI0DE8PUFN5PCAFZ
 • Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel.

6.

Az ellenőrzés címe: A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2020. évi átfogó rendszer ellenőrzése

 • Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési működésének átfogó vizsgálata
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: R/2/2020.
 • Ellenőrzött időszak: 2017. január 1-től – 2019. december 31.-ig
 • Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő.

7.

 • Ellenőrzés időpontja: 2019. február 07.
 • Az ellenőrzés címe: A leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodánál
 • Az ellenőrzés tárgya: A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda pénzügyi irányítási, tervezési és ellenőrzési rendszerének vizsgálata (Szabályzatok, leltározási, selejtezési dokumentumok, főkönyvi nyilvántartások.)
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: SZ-VKO/1/2021
 • Ellenőrzött időszak: 2019. január 1-től – 2020. december 31.-ig
 • Az ellenőrzés a leltározással, selejtezéssel kapcsolatban intézkedést igénylő javaslatot nem tett.

8.

 • Ellenőrzés időpontja: 2022. október 5 – október 14-ig
 • Az ellenőrzés címe: Belső kontrollrendszeren belül a monitoring rendszer szabályozottsága és működése a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában
 • Az ellenőrzés tárgya: A belső kontrollrendszer kialakítására és a monitoring rendszer működésére – vonatkozó szabályszerűség ellenőrzése
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: SZ-VKO/1/2022
 • Ellenőrzött időszak: 2021. január 1-től – 2022. szepmber 31.-ig
 • Az ellenőrzés megállapítása: Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében “megfelelő”

9.

 • Ellenőrzés időpontja: 2022. július 14.
 • Az ellenőrzés címe: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal – minősítési eljárás
 • Az ellenőrzés tárgya: Élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
 • Száma: 5200/5450-1/2022
 • Ellenőrzött időszak: 2022. július 14.
 • Az ellenőrzés megállapítása: A 2022. évi minősítés eredménye: 79%, azaz közepes – a hiányosságok, hibák kijavítására intézkedési terv készült

10.

 • Ellenőrzés időpontja: 2022. október 28.
 • Az ellenőrzés címe: Intézményvezetői tanfelügyelet
 • Az ellenőrzés tárgya: Tagóvoda vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Oktatási Hivatal
 • Száma: 777/I/6/2022
 • Az ellenőrzés eredménye: 99,44 %

11.

 • Ellenőrzés időpontja: 2022. november 24.
 • Az ellenőrzés címe: Intézményi tanfelügyelet
 • Az ellenőrzés tárgya: Intézményi tanfelügyelet ellenőrzése
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Oktatási Hivatal
 • Száma: 858/I/6/2022
 • Az ellenőrzés eredménye: 95,9 %

12.

 • Ellenőrzés időpontja: 2023. április 19 – április 26-ig
 • Az ellenőrzés címe: A Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 2022. évi beszámolójának ellenőrzése
 • Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény 2022. évi beszámolójnak ellenőrzése
 • Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
 • Száma: SZ-VKO/1/2023
 • Ellenőrzött időszak: 2022. január 1-től – 2022. december 31.-ig
 • Az ellenőrzés megállapítása: Az ellenorzés a vizsgált folyamatokat megfelelore minősítette, további intézkedésre nem tett javaslatot.

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésének szabályai szerint.

A  jogokat az óvodavezető gyakorolja.

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR-STAT

A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.

Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat – tanügy igazgatási adatok

Minden év május 31-ig kell jelenteni az adatokat – pénzügyi adatok a gazdálkodásáról

Minden negyedévet követő hó 31-ig – beruházással kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

 

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közzétételi lista – Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvényvégrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a feltöltött közzétételi adatokkal rendelkezik.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A VEINSZOL-nál található a gazdálkodási adatok Veszprém MJ Város honlapján “Önkormányzat/költségvetések” linken találhatóak meg.

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A jogszabályban meghatározottak szerinti bérek és pótlékok. Attól eltérés nincs.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Bakony Gaszt  Zrt. – gyermekétkeztetés a Veszprémi Vadvirág körzeti Óvodában, valamint Csillagvár Waldorf Tagóvodájában

Szerződés száma: 2011/III/31/2023

Szolgáltatói szerződés módosítás száma: 598/III/31/2023

Veszprémi Vadvirágh Körzeti Óvoda 2022. évi étkezési kiadás: 21 637105,-

Csillagvár Waldorf Tagóvoda 2022. évi étkezési kiadás: 8 520 101,-

 

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem volt.

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Nem volt közbeszerzés

 

Scroll to Top