“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
postai címe: 8210 Veszprém, Pf. 1155
telefon- és telefaxszáma: +36 88 545-100, +36 88 545-166
elektronikus levélcíme: vkszzrt@veszpremvaros.hu
honlapja: www.vkszrt.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu, +36 88 949-849

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti és Működési Szabályzat:

SZMSZ20221129

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A “VKSZ” Zrt. vezetői:

szervveztablazat20240115

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető:

Tóth Tamás Tibor ügyfélszolgálati csoportvezető
ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
Ügyfélfogadás:
Hőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás egységes ügyfélszolgálata
Veszprém, Haszkovó u. 11/A
(88) 949-849
Hétfő: 8.00 – 14.00
Kedd: 7.00 – 19.00 Pénztár: 7.00 – 18.30
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8.00 – 14.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Ügyfélszolgálati vezető:
Szendi Krisztina, MIR-KIR csoportvezető

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Kolostorok és Kertek Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Postacím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 30 699 0872
E-mail: kolostorok.kertek@gmail.com
Ügyvezető: Szabó Péter
Felügyelőbizottság elnök: Kele-Mayer Erzsébet
“VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Telefon: +36 88 410-882
Fax: +36 88 411-778
E-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu
Ügyvezető: Czaun János
Felügyelőbizottság elnök: Takács László

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Öko – Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Postacím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: +36 88 544-100
Fax: +36 88 544-166
E-mail: borbast@vkszrt.hu
Ügyvezető: Borbás Tamás
Felügyelőbizottság elnök: Salga Balázs
Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Postacím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Telefon: +36 88 782-285
Fax: +36 88 782-285
E-mail: info@proveszprem.hu
Ügyvezető: Ferenczy Gábor Zoltán
Felügyelőbizottság elnök: Szurmai Zoltán József
 (8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi ellenőrzés:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: (88) 549-210, 549-100
Zöld szám (24 órás): (88) 401-104
Törvényességi felügyelet:
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
8200 Veszprém, Vár u. 19.
Telefon: (88) 427-113

E-mail cím: cegbirosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu

 

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

“VKSZ” Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata:

SZMSZ20221129

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Lakossági hulladékszállítás:

http://www.vhkn.hu/Dijszabasok/Kommunalis-jaratban-torteno-hulladekszallitas/Lakossagi-Kozuleti

Távhőszolgáltatás

http://www.vkszrt.hu/Hoszolgaltatas/Dijszabasok/Lakossagi-haztartasi-celu-tavhoszolgaltatasi-dijak

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi nyilvántartás:

adatvedelminyilvantartas20180525

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Eladás

Bérbeadás

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

NAV ellenőrzés 2012.02.03. naptól 2012.06.01. napig, ügyszám: 6159364840

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános környezetvédelmi szempontú megállapításai elérhetők a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. §-a alapján az eljárás irataiba való betekintés a hatóság által biztosított.

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28. §- 31. § rendelkezéseinek megfelelően.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve

Köller Tamás
titkárságvezető
Telefon: +36 88 545-100
Fax: +36 88 545-155
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1155
Adatvédelmi tisztviselő:
Hegyi Ágnes
E-mail: dpo@vkszrt.hu
(14.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

“VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. statisztikai azonosító száma: 13519869-8130-114-19

(15.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(16.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez:

Kerelemkozerdekuadatmegismeresehez

(17.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(18.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(19.) A 18. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(20.) A 20. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(21.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(22.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Eredménykimutatás 2015

Mérleg 2015

Kiegészítő melléklet 2015

Eredménykimutatás és mérleg 2016

Kiegészítő melléklet 2016

Eredménykimutatás és mérleg 2017

Kiegészítő melléklet 2017

Konszolidált beszámoló 2017

Konszolidált beszámoló kiegészítő melléklet 2017

Eredménykimutatás és mérleg 2018

Kiegészítő melléklet 2018

Konszolidált beszámoló 2018

Konszolidált beszámoló kiegészítő melléklet 2018

Eredménykimutatás és mérleg 2019

Kiegészítő melléklet 2019

Konszolidált beszámoló 2019

Konszolidált beszámoló kiegészítő melléklet 2019

A költségvetés végrehajtása

Közgyűlési határozat 2015

Közgyűlési határozat 2016

Közgyűlési határozat 2017

Közgyűlési határozat 2018

Közgyűlési határozat 2019

2020. évi beszámoló

Éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

2020. évi konszolidált beszámoló

Konszolidált éves beszámoló 2020

Konszolidált kiegészítő melléklet 2020

2020. évi támogatások

Közgyűlési határozat 2020.

Eredménykimutatás és mérleg 2020

Eredménykimutatás és mérleg 2021

Kiegészítő melléklet 2021

Konszolidált beszámoló 2021

Eredménykimutatás és mérleg 2022

Kiegészítőmelléklet 2022

Közgyűlési határozat 2021

Közgyűlési határozat 2022

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Javadalmazás:

Javadalmazasitablazat20200101

Javadalmazási táblázat 20230101

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EU által támogatott fejlesztések

EU fejlesztések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

 

Scroll to Top