I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Kádártai Településrészi Önkormányzat
székhelye: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 58.
postai címe: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 58.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 458-489
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 8411 Veszprém-Kádárta, Győri u. 58., telefon: +88 458-489, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. telefon: +88 549-210.

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

A településrészi önkormányzat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által létrehozott 5 tagból álló részönkormányzat, mely önálló hatás- és feladatkörrel nem rendelkezik, szervezeti egységei nincsenek. Átruházott hatásköre a “Dévai Bíró Mátyás Díj” adományozása tekintetében van.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat testületi szerv.

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Veszprém-Kádárta településrészen kirendeltség működik, egy ügyintézővel. Az ügyintéző elérhetősége: telefon: 88/458-489; e-mail cím: kadarta@gov.veszprem.hu; ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 7,30 órától 16,00 óráig; pénteken 8,30 órától 13,00 óráig.

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat létszáma 5 fő.

Vezetője:    Czaun János              települési önkormányzati képviselő; telefon: 06/20/472-3483; e-mail:czaun.janos@veszprem.hu Tagjai:        Tavas Vilmos             képviselő; telefon: 06/20/595-0888;e-mail:tavasvilmos@gmail.hu                                             Wessetzkyné Máté Ildikó képviselő; telefon: 06/30/536-9464;e-mail:wesetzky.szabolcs@chello.hu;                                    Vadonné Nagy Irén képviselő; telefon: 30/332-3196; e-mail: tami.tyfi.kyra@gmail.com;                                                           Fekete Valéria képviselő; telefon: 06/20/278-6680; e-mail: feketevaleria@citromail.hu

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a testület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) végzi. A Kormányhivatal székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; postai címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; telefon száma: 88/620-051; telefax szám: 88/550-832; e-mail: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu; honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem; a Kormányhivatal külön ügyfélszolgálattal nem rendelkezik.

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Ügyrend feltöltés alatt áll.

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat önálló költségvetéssel nem rendelkezik.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A Településrészi (városrészi) Önkormányzatnak kiadványai nincsenek.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat felülvizsgálat álló Ügyrendje tartalmazza az ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szabályokat. Az ülések jegyzőkönyvei, a jegyzőkönyvbe foglalt szavazás adatai a www.veszprem.hu honlapon megtekinthetők.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat jogszabály alkotásra nem jogosult. Az esetleges előterjesztések a www.veszprem.hu honlapon megtekinthetők.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat hirdetményeket, közleményeket jellemzően nem tesz közzé. Amennyiben igen, akkor a kirendeltség hivatalos helyiségében a hirdetőtáblán történik ez.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Településrészi (városrészi) Önkormányzat pályázatok kiírására hatáskörrel nem rendelkezik.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető .

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Lásd 19. sorba írtakat.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Lásd 19. sorba írtakat.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Lásd 19. sorba írtakat.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

Scroll to Top