I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
a.) Költségvetés szerv neve: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
b.) székhelye: 8200 Veszprém Cserhát ltp.13.
c.) a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A §.

d.) alapító határozat: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének 227/2023. (VI.29) határozata

e.) a költségvetési szerv alapító okirata:

 

2023_alapító okirat

 

f.) Költségvetési szerv vezetője: Varga Anikó
g.) elektronikus levélcíme: bolcsode@veszpremibolcsodek.hu; alapellatas@veszpremibolcsodek.hu
honlapja: http://veszpremibolcsodek.hu

h.) Költségvetési szerv működési engedélye:

 

VBEüAII Aprófalvi Bölcsőde

VBEüAII Hóvirág Bölcsőde

VBEüAII Napsugár Bölcsőde

VBEüAII Rátóti Bölcsőde

VBEüAII Vackor Bölcsőde

https://veszpremvaros.hu/wp-admin/admin.php?page=wpfd&noheader=1&caninsert=1

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Veszprémi Bölcsödei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény (székhely); Telephelyek: Vackor Bölcsőde; Napsugár Bölcsőde; Hóvirág Bölcsőde; Aprófalvi Bölcsőde; Rátóti Bölcsőde

 • Bölcsődei ellátás
 • Étkeztetés

Egészségügyi alapellátás

 • védőnői szolgálat
 • fogászati ügyelet
 • fogászati röntgen

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Varga Anikó intézményvezető intezmenyvezeto@veszpremibolcsodek.hu +36 88 328-661

 • Krámli Krisztina bölcsődevezető +36 88 328-661
 • Fityó Mónika bölcsődevezető +36 88 426-250
 • Balogh-Olácsi Judit bölcsődevezető +36 88 326-820
 • Beke-Kis Kata bölcsődevezető +36 88 428-270
 • Jenei Adrienn bölcsődevezető +36 88 423-291

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Pujcsekné Baráth Veronika szaktanácsadó +36 88 424-472

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • nem releváns

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 • nem releváns

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 • nem releváns

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • A Jövő Záloga Alapítvány 8200 Veszprém Cserhát ltp.13. 18929005-1-19
 • Tipegő Talpak Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány 8200 Veszprém Ördögárok u.5. 19152916-1-19
 • Nap Gyermekei Alapítvány 8200 Veszprém Kengyel u. 1. 18656651-1-19

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

8200 Veszprém Óváros tér 9. +36 88 549-100 vmjv@gov.veszprem.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 • Bölcsődei ellátás
 • Intézményi gyermekétkeztetés – 8/2014. (III.27.) Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról; 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Adatforrás: személyi okiratok, megállapodások, kérelmek
 • KIRA – alkalmazottak teljes köre
 • Étkezők nyilvántartása és térítési díj fizetés – étkezést igénybevevők
 • Hozzáférés: Adatkezelési Szabályzat szerint
 • Időtartam: a jogviszony időtartama

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 • Álláspályázatok (kozigallas.hu, Munkaügyi Központ)
 • intézményi hirdetmények – zárás, térítési díj változás, gyermekjogi képviselő elérhetősége, étlapok

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KSH-ELEKTRA – beruházások negyedévente, teljesítmény mutatók és dolgozói létszám évente

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

KSH-ELEKTRA – beruházások negyedévente, teljesítmény mutatók és dolgozói létszám évente

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 

 

Scroll to Top