Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
székhelye: 8412 Veszprém Alsó-újsor 32
postai címe:  8412 Veszprém Alsó-újsor 32.
telefon- és telefaxszáma: +36 20 225-5232
elektronikus levélcíme: kastelykertovodavp@gmail.com
honlapja:kastelykertkorzetiovoda.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 20 466- 2728

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Veszprém Alsó-újsor 32.
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka Tagóvodája 8411 Veszprém Kenderföld utca 47.

Szervezeti egységek feladata:
-óvodai nevelés ellátás
-sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása Nkt.4.§ (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott csoportokból ellátja az érzékszervi, hallásfogyatékos, beszédfogyatékos, s az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket.
-étkeztetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Intézményvezető: Tóthné Martinkovics Erika Tel.: +36 20 225-5232
Általános vezető helyettes:  Kahler-Kólinger Tünde Tel.: +36 20 234-0197
Tagóvoda vezető: Lábadi Anita Tel.: +36 88 874-689, +36 20 227-3773
Elektronikus levélcímek:
kastelykertovodavp@gmail.com
ficankatagovoda@gmail.com

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Óvodatitkár: Csepeli Tamásné Tel :  +36 20 466-2728   7:00-15:00-ig
kastelykertovodavp@gmail.com

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Ne Felejts” Közhasznú Alapítvány (8412 Veszprém, Alsó-újsor 32, adószám: 18913677-1-19

 

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv: VMJV. Polgármesteri Hivatala
A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve:Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
székhelye:.8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe:  8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma:Telefon: +36 88 549-100
elektronikus levélcíme: 
honlapja:www.veszprem.hu
Ügyfélszolgálat általános elérhetőségei:
Általános ügyfélfogadási ideje:
hétfőn és szerdán: 7.30 órától 16.00 óráig tart.
Telefon: +36 88 549-100
Zöld szám: +36 88 401-104 (a nap 24 órájában hívható)

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ 2020

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az óvodai étkeztetés díját a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozza meg. A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

KIR Személytörzs –Intézményi adatkarbantartó alkalmazás
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal  működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.
Óvodapedagógusok, és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők adatait tartalmazza,valamint
az óvodával jogviszonyban álló gyermekek adatait . Időtartama a jogviszony időtartamával megegyező.
A hozzáférés módja Az intézményi Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.  

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

 • kormánytisztviselők,
 • köztisztviselők,
 • közalkalmazottak,
 • igazságügyi alkalmazottak,
 • munkaviszonyban,
 • hivatásos szolgálati jogviszonyban,
 • hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását.
Az intézményi végponthoz bejelentkezve intézményi felhasználók érik el a rendszer menüpontjait a saját jogosultságaiknak megfelelően, amelyek a végpontnak adott jogosultságok, vagy azok egy része lehetnek.
Polisz Közétkeztetési Rendszer
Az intézményben étkezők nevét , térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat , havi zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő listákat tartalmaz.
Hozzáférés módja:
Intézménynek kiosztott felhasználói névvel és jelszóval történik.
Közkonyha program
Nyilvántartja a felhasznált anyagok összetételét,tápanyag tartalmát, recepteket, raktár forgalmat,étlapokat,kiszabatokat.
Elkészíti a havi záráshoz a nyilvántartásokat valamint az év végi leltárhoz a készlet nyilvántartást,leltári íveket.
Elkészíti : a 37/2014.évi EMMI Rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzéshez szükséges nyilvántartásokat.

Az alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáit és  a hozzáférés módját , az adatvédelmi és informatikai szabályzat tartalmazza.

Adatkezelési szabályzat 2019

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Álláshelyek pályázata
Étlap

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
Az álláshely pályázat tartalmazza :
A pályázatot hirdető intézmény nevét,adatait .
A meghirdetett jogviszony időtartamát ,foglalkoztatás jellegét,
A munkakörbe tartozó ,illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat.
Az illetmény és juttatás adatait.
A Pályázat feltételeit
A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások listáját.
A munkakör betölthetőségének időpontját.
A pályázat benyújtásának határidejét , módját.
Valamint a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat eredménye pozitív elbírálás esetén megfelelt .
Elutasítás oka lehet : a jelentkező nem felel meg a pályázati feltételeknek,vagy  az álláshely betöltésre került.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2023. évi öszefoglaló ellenőrzési jelentés

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét :
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szabályzat tartalmazza.

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer.
A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.
Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat.  Minden évben új adatbázis keletkezik frissítéskor.

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó
adatai.

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi

 Különös közzétételi lista 2023-24

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A beszámoló eredeti példánya a VeInszol-nál található.

Az intézmény beszámolója, éves költségvetése Veszprém város honlapján tekinthető meg elektronikus formában.

Elérhetősége: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/koltsegvetes.

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Engedélyezett létszám: 36 fő (2024 év)

Személyi juttatások bruttó összege: 175.607.509  Ft ( garantált illetmény+pótlékok)

Béren kívüli juttatások formája: cafetéria ( 12.000.- Ft /fő/hó), közlekedési költség térítés( törvény által meghatározott formában és módon), bankszámla költségtérítés ( 2 000 – Ft /év)

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

Scroll to Top